Digital Transaction

Współczesne organizacje, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, inwestują coraz większe środki finansowe w rozwiązania technologiczne mające na celu automatyzację procesów. Ostatni krok tych procesów, czyli transakcja, pozostaje jednak ciągle zaskakująco nieefektywny. Gdy dokumenty muszą być odręcznie podpisane czynności takie jak: drukowanie, skanowanie, faksowanie czy wpisywanie danych dramatycznie wydłużają czas trwania całego procesu.

Transakcje cyfrowe (Digital Transaction) wprowadzają nową kategorię usług przeznaczonych do zarządzania transakcjami opartymi o dokumenty w postaci elektronicznej w celu tworzenia szybszych, prostszych i wygodniejszych procesów. Sama realizacja transakcji cyfrowej jest wyjątkowo szybka dzięki wysokodostępnym serwerom umieszczonym w chmurze. Ponadto każda z tych transakcji jest niezwykle bezpieczna, gdyż gwarantuje integralność i niezaprzeczalność danych poprzez zastosowanie indywidualnych, klienckich, elektronicznych podpisów kwalifikowanych oraz kwalifikowanego znacznika czasu.

Certyfikowane centra usługodawcze zapewniają w tym obszarze:

 • Bezpieczną i wiążącą wymianę plików między stronami
 • Ochronę prawną transakcji elektronicznych
 • Mechanizmy potwierdzenia tożsamości sygnatariuszy
 • Gwarancję prawidłowości przebiegu transakcji
 • Prezentację dokładnego czasu zawarcia kontraktu
 • Rzeczywiste dostarczanie dokumentu do odbiorcy wraz z potwierdzeniem odbioru

Korzyści biznesowe wynikające z zastosowania usługi transakcji cyfrowych są zatem niezwykle szerokie. wystarczy wymienić choćby:

 • Przyspieszenie cykli decyzyjnych
 • Poprawa wydajności procesu sprzedaży poprzez automatyzację wszystkich aspektów podpisania umowy
 • Monitorowanie statusu zamówień, dokumentów i transakcji elektronicznych w czasie rzeczywistym
 • Obniżenie ogólnych kosztów
 • Wzmocnienie wizerunku nowoczesnej, innowacyjnej i dostosowanej do potrzeb klienta firmy

Oczywiście usługi transakcji cyfrowych są świadczone w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450) stanowi, iż dane w postaci elektronicznej a w szczególności wszelkie typowe umowy cywilno-prawne, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi. Powoduje to prawne zrównanie danych w postaci elektronicznej z dokumentami sygnowanymi podpisami własnoręcznymi.

W naszych rozwiązaniach z zakresu transakcji cyfrowych opieramy się głównie na usługach dostarczanych przez firmę OpenTrust. Oferujemy pełną obsługę wdrożenia procesu począwszy od analizy potrzeb i doradztwa, poprzez implementację i testy a skończywszy na szkoleniach i opiece powdrożeniowej.

OpenTrust jest wiodącym dostawcą usług zaufania dla ochrony poświadczeń, danych oraz transakcji. Jest także znanym na arenie międzynarodowej kwalifikowanym Centrum Certyfikacji.
Do dwóch głównych linii produktów OpenTrust, dostępnych jako usługi w chmurze oraz w postaci licencji na oprogramowanie, należą:

 • Trusted Identities - zaufane poświadczenia tożsamości wraz z gwarancją silnych metod uwierzytelniania oraz zarządzania cyklem życia certyfikatów dla każdego typu nośnika lub urządzenia (PC, smartfon, tablet, karta, token).
 • Trusted Documents & Transactions - zaufane dokumenty i transakcje wraz zarządzaniem podpisami cyfrowymi, poufnością oraz procesem dowodowym.

OpenTrust prowadzi działalność w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie za pośrednictwem sieci lokalnych przedstawicieli.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku